ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών είναι μια εξωδικαστική, κατά βάση, συλλογική διαδικασία ρύθμισης και διευθέτησης οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς , το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης του εκάστοτε οφειλέτη, με σκοπό την αποφυγή της πτώχευσης .Έτσι ,δίνεται στα υπερχρεωμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα μία “δεύτερη ευκαιρία” ρύθμισης των οφειλών τους ,με σκοπό την διαμόρφωση ενός λειτουργικού περιβάλλοντος για τους οφειλέτες.

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών παρέχει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να διευθετήσουν συνολικά και σε έως διακόσιες σαράντα (240) δόσεις, όλες τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και σε έως τετρακόσιες είκοσι (420) δόσεις προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα.