Επιχορήγηση περιφέρειας

Προκηρύχτηκε η Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Κεντρική Μακεδονία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» και συγκεκριμένα του Άξονα 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Στα πλαίσια αυτά, η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000,00€.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης - ήτοι επιχειρήσεις ( Μικρές και Πολύ Μικρές), που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο διάστημα από 10/09/2020 έως και τις 09/10/2020.

* Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου 2310 911 663 (εσωτερικά στο 200 – γραμματεία (κα. Έφη) ή στο 206 – τμήμα προγραμμάτων ενισχύσεων (κος Νίκος)) ή απαντήστε στο παρόν και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.