Εξειδικευμένες λογιστικές υπηρεσίες Θεσσαλονίκη

seprator

Η Λογιστική εταιρεία Αμανατίδη ΙΚΕ αναλαμβάνει την ενημέρωση επίβλεψη και καθοδήγηση ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Φοροτεχνικά-Λογιστικά

•    Έναρξη-παύση, μεταβολή επιχειρήσεων και εταιριών.
•    Ενημέρωση, επίβλεψη λογιστικών βιβλίων β’ και γ΄ κατηγορίας .
•    Επιστροφή φπα και έκδοση απαλλακτικών.
•    Αναπτυξιακοί νόμοι-αφορολόγητα αποθεματικά.
•    Φοροτεχνικά πλάνα αφορολόγητων επενδύσεων.
•    Διαχειριστικό έλεγχο
•    Λογιστική επίβλεψη ΝΠΔΔ. ΟΤΑ
•    Σύνταξη δηλώσεως εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
•    Δηλώσεις μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
•    Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών(άρθρο 20).
•    Ηλεκτροδότηση ακινήτων, κατάσταση ελαχίστου κόστους.
•    Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ Ν.4308/2014

Αναπτυξιακά

•    Επιδοτήσεις μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων από ΟΑΕΔ, , περιφέρεια και Υπουργείο Ανάπτυξης.
•    Δάνεια, εκπιπτόμενοι τόκοι, δείκτες ρευστότητας, cash flow.

Εργατικά

•    Μισθοδοσία, εκκαθάριση, ΑΠΔ.
•    Μηχανογραφημένη παρακολούθηση μισθοδοσίας με αυτόματη ενημέρωση των αλλαγών των Γ.Σ.Σ.
•    Σύνταξη ΑΠΔ κοινών και οικοδομικών επιχειρήσεων.
•    Διαχείριση πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

υπηρεσίες λογιστή