Αποφάσεις - εγκύκλιοι

Φορολογική Λογιστική πύλη ενημέρωσης
 1. Άρειος Πάγος 451/2020 - Η έλλειψη βιβλιαρίου υγείας (ήδη πιστοποιητικού υγείας) ή η μη θεώρησή του και οι οι συνέπειες στην ακυρότητα της σύμβασης εξαρτημένης

  Η έλλειψη βιβλιαρίου υγείας (ήδη πιστοποιητικού υγείας) ή η μη θεώρησή του και οι οι συνέπειες στην ακυρότητα της σύμβασης εξαρτημένης
 2. ΣτΕ 1020/2019 - Αναλογικό παράβολο ως προϋπόθεση του παραδεκτού στις χρηματικού αντικειμένου, φορολογικές εν γένει διαφορές

  Αναλογικό παράβολο ως προϋπόθεση του παραδεκτού στις χρηματικού αντικειμένου, φορολογικές εν γένει διαφορές
 3. Ε.2170/2020 - Απαλλαγή ακινήτων μικρών ακριτικών νησιών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4726/2020 (Α' 181)

  Απαλλαγή ακινήτων μικρών ακριτικών νησιών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4726/2020 (Α' 181)
 4. Δ1α/Γ.Π.οικ.69239/29.10.2020 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 4709)

  Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 4709)
 5. 122120 ΕΞ 2020/27.10.2020 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67343/ΕΞ 2019/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β' 2443)

  Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67343/ΕΞ 2019/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β' 2443)