Αρθρα Μελέτες

Φορολογική Λογιστική πύλη ενημέρωσης
 1. Άρθρα

  Γονική παροχή μετρητών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων
 2. Άρθρα

  Συγχώνευση με απορρόφηση της μητρικής από τη θυγατρική βάσει του ν. 4601/2019 και του άρθρου 54, ν. 4172/2013. Η απορροφώμενη κατέχει το 10% των μετοχών της απορροφώσας
 3. Άρθρα

  Κανόνες κοινοποίησης εγγράφων κατά τις διατάξεις του ΚΦΔ
 4. Άρθρα

  Το κόστος αδράνειας, αν είναι σημαντικό, καταχωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων είτε σε διακεκριμένο λογαριασμό με τίτλο «Κόστος υποαπασχολήσεως και αδράνειας», είτε στο κονδύλι «Λοιπά έξοδα και ζημίες» - ΣΟΛ Α.Ε.
 5. Άρθρα

  Δεκαπενθήμερο εκπτώσεων 1η έως και 15η Νοεμβρίου